آقای دکتر hamid saeedijavadi

Dr. hamid saeedijavadi

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (261081)

8
14
4
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (1383-تاکنون)
  • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کابل (1398-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (1392-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیرگروه علوم سیاسی واحد کابل (1399-تاکنون)