آقای دکتر Kamran Hirbodi

Dr. Kamran Hirbodi

دکترای مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)

Researcher ID: (275251)

10

Conference Papers