ضریب شکل هدایت برای میله های منشوری توخالی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 226

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME21_605

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

Abstract:

با بهره گرفتن از ضریب شکل هدایت می توان مقدار گرمای منتقل شده بین دو سطح با دماهای ثابت و در حالت پایا را محاسبه کرد. برای محاسبه ضریب شکل هدایت می توان از روش های تجربی، تحلیلی و عددی کمک گرفت. از آنجا که محاسبه ضریب شکل هدایت برای اشکال با هندسه های پیچیده به صورت تحلیلی بسیار دشوار می باشد، معمولا مقدار این ضریب برای اینگونه اشکال با روش های تجربی و یا عددی بدست می آید. در مطالعات پیشین ضریب شکل هدایت برای چندین میله توخالی به کمک روش های تحلیلی تقریبی و نگاشت های همدیس محاسبه و نتایج با داده های تجربی مقایسه شده است. در این پژوهش بر اساس مفهوم مقاومت رسانایی، اصول حاکم بر مقاومت های سری و همچنین روابط ارائه شده در کارهای قبلی، روشی جدید برای محاسبه ضریب شکل هدایت میله های منشوری توخالی که میله و سوراخ دو چند ضلعی منتظم می باشند، ارائه شده است. برای این منظور فرض می شود که میله از ماده ای همگن و همسانگرد بوده و خواص فیزیکی آن مستقل از دما می باشد. در نهایت با مقایسه نتایج حاصل از مدل پیشنهادی با داده های موجود و همچنین خروجی های کد محاسباتی مشخص شد که روش ارائه شده دارای دقت بسیار بالایی بوده به طوریکه حداکثر اختلاف ۱۰درصد محاسبه شده است.

Authors

کامران هیربدی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز

خسرو جعفرپور

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز