آقای دکتر MohammadReza Pirhadi

Dr. MohammadReza Pirhadi

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (294425)

1
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران