آقای مهندس Ali Mahdian Khalili

Engineer Ali Mahdian Khalili

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی

Researcher ID: (294729)

7
2
2
3
8
4
14
4
5

Ali Mahdian Khalili is a research assistant and Ph.D. Candidate at Babol Noshirvani University of Technology. He has worked at a hydraulic laboratory of BNTU since 2019 as a researcher and laboratory executive officer. His field of research is experimental hydraulic modeling, scour, river engineering, and concrete dams. He has experience in teaching MSc and BSc courses such as concrete dam analysis in Ansys, and hydraulic lab.

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

Conference Papers

Researchs

 • "بررسی آزمایشگاهی اثر قرارگیری اجسام شناور بر آبشستگی پایه پل"، استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد، مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (1402)
 • "بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری سرریزهای لبه تیز مستطیلی با انقباض کامل (شیاری) و نسبتا منقبض در کانالهای با مقیاس کوچک" طرح پژوهشی داخلی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (1402)

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در درس آزمایشگاه هیدرولیک - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (1401-1402)
 • سابقه کار صنعتی در مهندس ناظر پایه 3 رشته عمران- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران- شهر بابل (1402-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در کارآموزی دوره کارشناسی- شرکت ساختمانی ردپارس (پروژه کنارگذر جنوبی بابل) (1393-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (1400-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس و کارشناس آزمایشگاه هیدرولیک - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دوره آموزشی تحلیل سدهای بتنی با نرم افزار ANSYS (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مشاوره به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه مدلهای هیدرولیکی، آبشستگی، سازه های هیدرولیکی و سدهای بتنی (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (1402-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • دانشجوی برتر دکتری تخصصی مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (1402)
 • مقاله برگزیده بیست و دومین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه مراغه (1402)
 • رتبه نخست آزمون ورودی دکتری تخصصی مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (1398)
 • رتبه نخست دانشجویان دوره کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی ورودی 1393، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (1395)

Workshops

 • 13th International Congress on Civil Engineering - Iran University of Science and Technology, Tehran (2023)
 • River Flood Risk - River Engineering Committee of the Iranian Hydraulic Association (2023)
 • 4th IAHR Young Professionals Congress - International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR) (2023)
 • Webinar IAHR Water Monograph on Vortex-Flow Intakes - International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR) (2023)
 • 1st International Conference on Sustainable Mountain - University of Mohaghegh, Ardabili, Ardabil (2023)
 • 4th International Conference on Long-Term Behaviour and Environmentally Friendly Rehabilitation Technologies of Dams (LTBD 2017) - IRIB International Conference Center, Tehran (2017)
 • بیست و دومین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران - انجمن هیدرولیک ایران، دانشگاه مراغه (1402)
 • اولین کارگاه آشنایی با مهارتهای موردنیاز برای دستیاری آموزشی - معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (1402)
 • کارگاه آموزشی (مجازی) آشنایی با کلیات عملیات هیدرومتری (آب سنجی) در کشور - انجمن هیدرولیک ایران (1401)
 • سخرانی علمی ملاحظات عددی در شبیه سازی هیدرودینامیکی مخازن سدها - انجمن هیدرولیک ایران، دانشگاه تهران (1398)
 • هجدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران - انجمن هیدرولیک ایران، دانشگاه تهران (1398)
 • کارگاه آموزشی آشنایی با روش لاگرانژی و کاربرد آن در مدلسازی جریان های رسوبگذار و فرساینده (با نرم افزار OpenFoam) - انجمن هیدرولیک ایران، دانشگاه تهران (1398)
 • دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران (1395)
 • اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت - دانشگاه صنعتی شریف تهران (1395)