آقای دکتر Hossein Farzanehpour

Dr. Hossein Farzanehpour

دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (308064)

10
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers