آقای دکتر yadollah gholampoor

Dr. yadollah gholampoor

دکتری شهرسازی

Researcher ID: (31253)

15
4
1
5

Conference Papers

Teaching Experience

  • استاد مدعو Technical and Vocational University(1394-1396)
  • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند(1393-1397)
  • استاد مدعو دانشگاه علمی کاربردی(1393-1400)
  • استاد مدعو فنی و حرفه ای دختران سپیده کاشانی بیرجند(1392-1399)
  • استاد مدعو دانشگاه پیام نور بیرجند(1392-1396)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی بیرجند (1387-1400)
  • شهردار قاین (1400-تاکنون)
  • شهردار ناحیه 3 بیرجند (1383-1385)
  • شهردار ناحیه 4 بیرجند (1385-1386)
  • رئیس اداره کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری بیرجند (1386-1387)