آقای دکتر Seyed Hassan Tabatabaei

Dr. Seyed Hassan Tabatabaei

دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (315879)

58
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers