آقای دکتر Nosrat Heidari

Dr. Nosrat Heidari

گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (333782)

4
1
1
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور