آقای دکتر Mohammad Fakhroleslam

Dr. Mohammad Fakhroleslam

استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (344095)

15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers