آقای دکتر Mohammad taghi Ebadi

Dr. Mohammad taghi Ebadi

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (339366)

47
35
2
18

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers