آقای دکتر Alireza Ashori

Dr. Alireza Ashori

رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (345743)

11
12
1
136
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers