آقای Reza Sahra Navard

Reza Sahra Navard

دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی

Researcher ID: (365278)

7
1
1

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در معلم (1402-تاکنون)