آقای دکتر Reza Goli Ejlali

Dr. Reza Goli Ejlali

استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (368886)

46
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers