آقای دکتر Haji Hossien Azizi

Dr. Haji Hossien Azizi

استاد دانشگاه کردستان

Researcher ID: (374096)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران