آقای پروفسور Mohsen Moayyed

Prof. Mohsen Moayyed

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (193358)

120
188
2
3
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب واژه نامه فسیل شناسی (دانشگاه تبریز - تبریز) - 1391 - Persian
  • کتاب زمین شناسی برای جغرافیا (دانشگاه تبریز - تبریز) - 1387 - Persian

Teaching Experience

Education