آقای دکتر Mohamad Hossein Setayesh

Dr. Mohamad Hossein Setayesh

استاد دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (375307)

9
60
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers