آقای دکتر AliAkbar SalariPour

Dr. AliAkbar SalariPour

استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (381326)

19
34

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers