آقای دکتر روح اله حسینی

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

Researcher ID: (386385)

11
15

Conference Papers

Journal Papers