بررسی اثر پیشروی پیچ در رهاساز CBOD بر مدت زمان جدایش

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 209

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ELCM05_029

تاریخ نمایه سازی: 2 خرداد 1401

Abstract:

از جمله راهکارهای مورد استفاده به منظور کاهش مصرف سوخت ماهواره برها، استفاده از سیستم های جدایش چند مرحله ایاست. سیستم های جدایش را میتوان بر اساس مکانیزم رهاسازی به دو دسته انفجاری و غیر انفجاری تقسیم بندی نمود.ویژگی هایی نظیر سهولت نگهداری، کاهش شوک وارده به پیلود و امکان استفاده مجدد سبب شده تا سیستم های جدایشغیر انفجاری مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش سیستم جدایش غیر انفجاری مبتنی بر رهاساز CBOD به منظور بررسیانتخاب شده است. تاثیر تغییرات پیشروی پیچ های رهاساز بر مدت زمان جدایش با استفاده از نرم افزار ADAMS مورد بررسیقرار گرفته است. نتایج با استفاده از آزمایشات تجربی بر روی نمونه ساخته شده با استفاده از پرینتر سه بعدی صحت سنجیشده است. مشخص شد که افزایش پیشروی پیچ های رهاساز با مدت زمان جدایش رابطه معکوس دارد.

Authors

محمدجواد زینل بیک

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه جامع امام حسین (ع)- تهران، خیابان شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

روح اله حسینی

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه جامع امام حسین (ع)- تهران، خیابان شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

احمدعلی زینل بیک

دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم- قم، بلوار الغدیر، دانشگاه قم

محمدجواد عامری

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه جامع امام حسین (ع)- تهران، خیابان شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)