خانم دکتر Leila Samimi dehkordi

Dr. Leila Samimi dehkordi

استادیار مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (394272)

7
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers