خانم دکتر Fattaneh Hajilou

Dr. Fattaneh Hajilou

استادیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400038)

13
13
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers