خانم دکتر Fatemeh Golabi

Dr. Fatemeh Golabi

استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (199086)

5
41

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers