آقای Rasoul Pourfeizollah

Rasoul Pourfeizollah

دانشجوی دکتری حسابداری

Researcher ID: (401322)

2
4
6
4
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سرپرست حسابرسی (1393-1397)
  • مدیر مالی (1398-1399)
  • مشاور مالی (1398-1400)
  • مدیر مالی (1399-1400)
  • مدیر مالی (1400-تاکنون)
  • سرپرست حسابرسی (1400-تاکنون)

Workshops

  • English For Accounting - PACT (1396)
  • قانون مالیات های مستقیم - PACT (1394)
  • حقوق و دستمزد - PACT (1394)
  • ICDL - ICS Group Canada (1394)