آقای دکتر Arash Mousavi

Dr. Arash Mousavi

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (403491)

29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers