خانم دکتر Mansoureh MehdiZadeh

Dr. Mansoureh MehdiZadeh

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (403610)

1
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور