آقای دکتر Mohamad Tavakol

Dr. Mohamad Tavakol

استاد گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183851)

5
22
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers