آقای دکتر Ishaq Mirbalouchzaei

Dr. Ishaq Mirbalouchzaei

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت

Researcher ID: (408740)

2
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران