Iranshahr

4کنفرانس
1,755سند علمی
5مرکز علمی
46پژوهشگر

شهرداری ایرانشهر در رتبه 184 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 1 مقاله برای شهرداری ایرانشهر منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری ایرانشهر در تهیه و انتشار 0 مقاله همکاری داشته اند.

Conferences
مراکز علمی