آقای دکتر Abolfazl Abdollahifard

Dr. Abolfazl Abdollahifard

دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (409871)

7
5
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Education