خانم دکتر Hasti Chitsazan

Dr. Hasti Chitsazan

استادیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (420476)

8
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers