آقای دکتر Homayoun mafi

Dr. Homayoun mafi

استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (434781)

2
55
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers