فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی

Scientific journal of Jurisprudene end Bases of Islamic law

فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب بر اساس رای شصت و سومین جلسه مورخ۱۳۸۹.۰۱.۱۶ کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی علمی و پژوهشی شناخته شد و در حال حاضر با عنوان فصلنامه علمی فقه و حقوق اسلامی جزء نشریات علمی مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.