آقای دکتر Karim Najafi barzegar

Dr. Karim Najafi barzegar

دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام

فرد مهم علمی - Researcher ID: (442929)

1
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران