آقای دکتر Masoud Mahdizadeh Rokhi

Dr. Masoud Mahdizadeh Rokhi

استادیار گروه مهندسی رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (444327)

4
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers