آقای پروفسور Mahmoud Shariati

Prof. Mahmoud Shariati

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (246318)

90
26
18

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers