خانم دکتر Parvin Najafpour moghadam

Dr. Parvin Najafpour moghadam

مربی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (444791)

1
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers