آقای دکتر Mohammad Reza Razdar

Dr. Mohammad Reza Razdar

Researcher ID: (450685)

37
11
1
1

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

Education

  • دکتری تخصصی حسابداری میسور هندوستان1386-1392

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در هیات علمی (تاکنون)