آقای دکتر علی اصغر ثیاب قدسی

دانشیار گروه زمین شناسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (453753)

40
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers