ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Ali Kadkhodaie

Ali Kadkhodaie

دانشیار دانشگاه استرالیا Curtin / دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183792)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار دانشگاه استرالیا Curtin / دانشگاه تبریز
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Ali Kadkhodaie در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار دانشگاه استرالیا Curtin / دانشگاه تبریز

Ali Kadkhodaie Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهتخمین تخلخل بر اساس تلفیق داده های ژئوفیزیکی، پتروفیزیکی و اطلاعات زمین شناسی در سازند بورگان در یکی از میادین نفتی درخلیج فارسدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی نحو ه تأثیر تخلخل های ثانویه بر روی نتایج محاسبات ضریب سیمان شدگی با معرفی نگار تخلخلهای غیرمرتبط : مطالعه موردی از مخزن کنگان در یکی از میادین شرکت نفت مناطق مرکزی ایرانپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
3دریافت فایل PDF مقالهتخمین تراوایی و تخلخل موثر و تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی با استفاده از شبکهی عصبی مصنوعی در میدان نفتی مارونپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
4دریافت فایل PDF مقالهتعیین واحد های جریانی هیدرولیکی تفکیک و توزیع بهینه آنهادر مخزن با روش های نوین خوشه بندیپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
5دریافت فایل PDF مقالهتعیین حجم شیل با استفاده از تلفیق سه لاگ تخلخل و مقایسه نتایج آن با روش استفاده از لاگ گاماپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ژئوشیمیایی سازند پابده در میدان نفتی توسنپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
7دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش تجربی و شبکه عصبی جهت تخمین امپدانس صوتی در سازندهای شیلیپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی نحو ه تأثیر تخلخلهای ثانویه بر روی نتایج محاسبات ضریب سیمان شدگی با معرفی نگار تخلخلهای غیرمرتبط : مطالعه موردی از مخزن کنگان در یکی از میادین شرکت نفت مناطق مرکزی ایرانپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
9دریافت فایل PDF مقالهفرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میادین نفتی شمال غرب خلیج فارسپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
10دریافت فایل PDF مقالهتخمین پارامترهای ژئومکانیکی ازنمودارهای پتروفیزیکی معمول با استفادها ز تکنیک منطق فازیاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
11دریافت فایل PDF مقالهکاربرد شبکه های عصبی نظارتی و غیر نظارتی در کاهش ناهمگنی وپیش بینی تخلخل وتراوایی در مخازن کربناتهاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
12دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی سه بعدی زمین آماری پارامترهای شکستگی بدست آمده از لاگ های تصویری درمیدان نفتی آسماریاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
13دریافت فایل PDF مقالهتخمین نگارچگالی با استفاده از نشانگرهای لرزه ای و شبکه عصبی درمیدان نفتی بهرگانسر خلیج فارساولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
14دریافت فایل PDF مقالهآنالیز عدم قطعیت در مدل زمین شناسی یکی از میادین نفتی زاگرساولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
15دریافت فایل PDF مقالهتخمین مقاومت فشارشی تک محوره در مخازن نفت وگاز با استفاده از لاگهای پتروفیزیکی معمولشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
16دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی سه بعدی توزیع فضایی انیدریت با استفاده از روش شبیه سازی گوسی ترتیبی (SGS) در مخازن کنگان و دالان درخلیج فارسشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
17دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی سه بعدی رخساره ای مخزن کنگان و دالان با استفاده از روش شبیه سازی شاخص ترتیبی (SIS) درخلیج فارسشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
18دریافت فایل PDF مقالهپردازش تصاویر ومحاسبه تخلخل دوبعدی 2-D باروش آنالیز خوشه ای (K-mean) درتصاویر مقاطع نازکسی امین گردهمایی علوم زمین1390
19دریافت فایل PDF مقالهساخت نگارTOC با استفاده ازالگوریتم ژنتیک غیرخطیسی امین گردهمایی علوم زمین1390
20دریافت فایل PDF مقالهتأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر آیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میادین خلیج فارسسی امین گردهمایی علوم زمین1390
21دریافت فایل PDF مقالهمقایسه شبکه های عصبی و عصبی - فازی درتخمین پارامترهای نگارNMRسی امین گردهمایی علوم زمین1390
22دریافت فایل PDF مقالهتخمین پایداری دیواره چاه بر اساس ضرایب الاستیک بدست آمده از لاگهاسی امین گردهمایی علوم زمین1390
23دریافت فایل PDF مقالهمطالعه بافت های مختلف انیدریت درزون تولیدی سازند آسماری - میدان منصوریسی امین گردهمایی علوم زمین1390
24دریافت فایل PDF مقالهتعیین واحدهای جریان هیدرولیکی براساس شاخص منطقه ای جریان fzi درمیدان نفتی مارونسی امین گردهمایی علوم زمین1390
25دریافت فایل PDF مقالهتخمین تخلخل از طریق نشانگرهای لرزه ای در بخش بالایی سازند سورمه در میدان بلالسی و یکمین همایش علوم زمین1391
26دریافت فایل PDF مقالهتعیین پارامترهای آرچی و واحد های جریان الکتریکی و مقایسه آن با واحد های جریان هیدرولیکی در مخازن ماسه سنگیسی و یکمین همایش علوم زمین1391
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای خوشهسازی در تعیین الکتروفاسیسها و نیز میکروفاسیس های مخزنی و با استفاده از اطلاعات پتروفیزیکی و پتروگرافی در سازند آسماری در یکی از میادین نفتی خلیج فارسسی و یکمین همایش علوم زمین1391
28دریافت فایل PDF مقالهتخمین مقدار کل کربن آلی (TOC) از دادههای چاه پیمایی با استفاده از تکنیک الگوریتم ژنتیک خطی در میدان نفتی اهوازپنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1390
29دریافت فایل PDF مقالهتعیین واحدهای جریانی هیدرولیکی در مخازن ماسه سنگی با استفاده از تلفیق داده های پتروفیزیکی، داده های لاگو نتایج برگردان لرزه ایدومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط1392
30دریافت فایل PDF مقالهپتروگرافی کانیهای تبخیری و تبدیل ژیپس - انیدریت دربخش بالایی سازند سورمه سازند عرب درمیدان بلالدومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی1391
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتروفیزیکی و بررسی کیفیت مخزنی سازندهای کنگان و دالان در میدان گازی پارس جنوبیاولین همایش زمین شناسی فلات ایران1391
32دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و تحلیل رخسارههای الکتریکی سازند عرب توسط روشMRGCاولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت1392
33دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از بهینه سازی کلونی مورچه جهت تخمین نگار ژئو شیمیایی از نگار_های پتروفیزیکی،مطالعه موردی در میدان نفتی اهوازاولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت1392
34دریافت فایل PDF مقالهتعیین پارامترهای پتروفیزیکی سازند عرب در میدان سلماناولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت1392
35دریافت فایل PDF مقالهمعرفی روش هایی برای شناسایی تخلخل های ثانویه موجود در مخازن کربناته بوسیله نمودارهایISOPORL و VDLسومین کنگره ملی مهندسی نفت1390
36دریافت فایل PDF مقالهتحلیل هندسی ساختارهای برونزد یافته تاقدیس لالی، کمربند چین_رانده زاگرس(جنوب باختر ایران)اولین همایش ملی مجازی علوم زمین1392
37دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از تکنیک وارون سازی لرزه ای برای بررسی افق مخزنی غار در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایراندومین همایش ملی نفت و گاز ایران1393
38دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از نگار GSR در ارزیابی سازند آسماریدومین همایش ملی نفت و گاز ایران1393
39دریافت فایل PDF مقالهسرمایه اجتماعی، مدیریت دانش و کارآفرینی درون سازمانیهمایش بین المللی مدیریت1393
40دریافت فایل PDF مقالهتعیین واحدهای ژئومکانیکی ( GMUs) مخزن با استفاده از داده های چاه پیمایی در یکی از میادین نفتی خلیج فارسهشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1393
41دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه ی لاگ انحراف سرعت و تعیین زون شکسته و نوع حفرات در چاههای یکی از میدانهای نفتی خلیج فارسهشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1393
42دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی سهبعدی پارامترهای پتروفیزیکی مخازن مطالعه موردی: تخمین تخلخل و تراوایی در میدان جفیرچهارمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار1393
43دریافت فایل PDF مقالهتاثیر علم ژئوشیمی بر یکی از میادین نفتی خلیج فارس و اثر ان بر کاهش ریسک حفاری آناولین کنفرانس ژئومکانیک نفت1394
44دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی مدل های فازی سوگنو و کریجینگ معمولی در پیش بینی مکانی سطح آب زیر زمینی در دشت مشگین شهردومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی1394
45دریافت فایل PDF مقالهنقش گسترش رخساره های رسوبی و فرایندهای دیاژنزی وابسته در توسعه واحدهای جریانی سازند سروک در میدان نفتی کوپالسومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی1394
46دریافت فایل PDF مقالهنقش گسترش رخساره های رسوبی، فرایندهای دیاژنزی وابسته و توزیع واحدهای جریانی در تفکیک بخش های مخزنی سازند سروک در میدان نفتی کوپالدومین کنفرانس ملی و بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار1394
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه شیوه های مختلف محاسبات اشباع آب در نواحی متراکم و شیلی مخازن جنوب غرب ایرانششمین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی1395
48دریافت فایل PDF مقالهیک ربات زیرسطحی خاص با بردار رانش متغیر و طراحی کنترلر مسیر آنسومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک1394
49دریافت فایل PDF مقالهزون بندی زمین شناسی/ مخزنی در توالی سازند آسماریکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور1394
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای پتروفیزیکی سازند آسماریکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور1394
51دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مشکلات تولید ماسه با استفاده از نگاره های حاصل از چاه پیمایی و به کارگیری نرم افزار STABViewدومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری1395
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی پایداری دیواره چاه های نفتی با کمک نرم افزار STABViewدومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری1395
53دریافت فایل PDF مقالهطبقه بندی رخساره های الکتریکی سازند عرب توسط روشMRGC درمیدان سلماندومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی1394
54دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارآیی تکنیک ماشین بردار پشتیبان در برآورد هدایت هیدرولیکی با استفاده از داده های مطالعات ژئوالکتریک دشت مراغه- بناباولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر درزه های طبیعی بر تغییرات فشار های شکست مشاهده شده در عملیات شکافت هیدرولیکی نسبت به پیش بینی فشار شکست مبتنی بر مدل های ژیومکانیکی در یکی از میادین نفتی جنوبدومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت1395
56دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی سه بعدی واحدهای ژیومکانیکی با استفاده از داده های لرزه ای پس از برانبارش در سازندهای کنگان و دالاندومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت1395
57دریافت فایل PDF مقالهمقایسه هزینه های اجرای روش های مقابله با عدم پایداری دیواره چاهدومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت1395
58دریافت فایل PDF مقالهComparison of the costs of implementing methods to deal with the lack of wellbore stabilityدومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت1395
59دریافت فایل PDF مقالهمروری اجمالی بر بیماری اسکیزوفرنیکنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی1396
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیستم تنش در یکی از میادین گازی ایرانهفتمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت1397
61دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه فشار منفذی با استفاده از نگارهای پتروفیزیکی مقایسه نتایج با تست MDT در یکی از مخازن جنوب ایرانهشتمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه ارتباط بین دولت، دانشگاه وصنعت1397
62دریافت فایل PDF مقالهتخمین مدول های الاستیک مقاومت تراکمی تک محوره بوسیله نمودارهای چاهپیماییهشتمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه ارتباط بین دولت، دانشگاه وصنعت1397
63دریافت فایل PDF مقالهتخمین سرعت موج برشی در یکی از میادین هیدروکربوری جنوب ایران با استفاده از روش هوشمند رگرسیون ماشین بردار پشتیبان (SVR) با استفاده از داده های چاه نگاریپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت1398
64دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی ویژگی های الاستیک و مقاومت فشاری تک محوره در یکی از مخازن هیدروکربوری جنوب ایران با استفاده از الگوریتم هوشمند و نگاره های مربوط چاهنهمین کنفرانس بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه ارتباط بین دولت دانشگاه و صنعت1398
65دریافت فایل PDF مقالهمطالعات عوامل مهم فرسایشی پارک طبیعت تبریز با هدف شناخت وضعیت رسوب شناسی در ارتباط با توسعه عمرانی منطقهششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری1398
66دریافت فایل PDF مقالهآینده کودکان و نوجوانان ایرانی در فضای مجازیهفتمین دوره همایش ملی پژوهش در علوم اجتماعی و روانشناسی ایران1400
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی رسوب زایی حوضه آبریز سد زنوز در آذربایجانشرقیبیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران1399
68دریافت فایل PDF مقالهتخمین پارامترهای مکانیک سنگ با استفاده از نشانگرهای لرزه ای و شبکه عصبی در سازند سوءحوضه پرت واقع در استرالیا غربیاولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک1398
69دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های خوشه سازی MRGC و SOM جهت تعیین الکتروفاسیس های ماسه سنگ های سازندهای چلکن و آقچاگیل در چاه اکتشافی شماره 2میدان سردار جنگلدومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی1394
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشکلات تولید ماسه توسط نگاره های چاه های نفتی و تحلیل پارامترها بوسیله نرم افزار STABViewدومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع1394
71دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی سه بعدی رخساره های الکتریکی یکی از میادین هیدروکربوری خزر جنوبیدومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع1394
72دریافت فایل PDF مقالهبازسازی محیط رسوبی سازند کنگان در میدان گازی تابناک، غرب استان هرمزگان، زیرپهنه زاگرس چین خوردهنوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1394
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژئوشیمیایی غلظت نیکل و وانادیوم نفت خام میدان آبتیمور، فروافتادگی دزفول، استان خوزستاناولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیالات درگیر درسنگ های مخازن میدان نفتی کوپالاولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت رواناب های سطحی پالایشگاه شازند و امکان استفاده از آنها در کشاورزیاولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
76دریافت فایل PDF مقالهتخمین اشباعآب با استفاده از دادههای لرزهای و چاه در میدان نفتی جفیرکنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
77دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل سنگ منشاء سازند کژدمی در میدان نفتی هندیجانسومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته1394
78دریافت فایل PDF مقالهتخمین مقدار کل محتوی کربن الی (TOC) سنگ منشا با استفاده از نشانگر های لرزه ای در یکی از میدان های نفتی ایرانهمایش علوم زمین شناسی و معدن با نگرشی بر دریاچه ارومیه1394
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژئوشیمیایی غلظت عناصر نیکل و وانادیوم نفت خام میدان نفتی منصوری،فروافتادگی دزفول، استان خوزستاندومین کنفرانس رویکرد های نوین در علوم مهندسی( نفت ، گاز ، پتروشیمی و صنایع وابسته )1394
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشخصات فلوروسانس سیالات درگیر نفتی جهت تعیین سنگ منشأ مخازن نفتی(بنگستان وآسماری) میدان کوپال، فروافتادگی دزفول، استان خوزستاندومین کنفرانس رویکرد های نوین در علوم مهندسی( نفت ، گاز ، پتروشیمی و صنایع وابسته )1394
81دریافت فایل PDF مقالهنگرشی ویژه بر کنترل تکتونیک و ویژگیهای ژئوشیمیایی: مطالعه موردی بررسی رابطه تغییرات غلظت نیکل و پدیدههای ساختمانی موجود در مخزن بنگستان میدان نفتی منصوریاولین همایش ملی تکنیک های نوین در تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران1394
82دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی سه بعدی استاتیکی تخلخل موثرسازندسروک دریکی ازمیادین نفتی جنوب غرب ایرانهجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1393
83دریافت فایل PDF مقالهتعیین رخساره های الکتریکی سازندسروک دریکی ازمیادین نفتی به روش MRGCهجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1393
84دریافت فایل PDF مقالهتخمین سرعت موج برشی با استفاده از نگار صوتی دوقطبی و روابط تجربیاولین کنفرانس ژئومکانیک نفت1394
85دریافت فایل PDF مقالهتخمین پایداری دیواره چاه به کمک پارامترهای مکانیک سنگی بر اساس الگوریتم خوشه بندی تفکیک پذیری چندتایی MRGCنخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)1393
86دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سرعت موج برشی پیش بینی شده از روابط تجربی و نگار صوتی دوقطبینخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)1393
87دریافت فایل PDF مقالهتخمین تراوایی با کمک لاگ های NMR و مقایسه با داده های مغزه در سازند فهلیان در یکی از میدان های کربناته در جنوب ایرانهمایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع1393
88دریافت فایل PDF مقالهاستفاده ازروشهای زمین آماری برای مدل سازی سه بعدی توزیع ماده رادیواکتیو پتاسیم 40:موردمطالعه ای میدان پارس جنوبی سازندکنگانکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
89دریافت فایل PDF مقالهتخمین حجم شیل با استفاده از ترکیب لاگهای نوترون،چگالی و صوتی در یک توالی کربناتههشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1393
90دریافت فایل PDF مقالهتعیین لیتولوژی مخازن نفتی با استفاده از نگار صوتی دوقطبیهشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1393
91دریافت فایل PDF مقالهتخمین پارامترهای الاستیکی سنگ مخزن با استفاده از نگار صوتی دوقطبیدومین همایش ملی نفت و گاز ایران1393
92دریافت فایل PDF مقالهتخمین تراوایی با استفاده از نگار پیشرفته صوتیدومین همایش ملی نفت و گاز ایران1393
93دریافت فایل PDF مقالهتخمین تراوایی مخزن کنگان واقع در میدان گازی کیش با استفاده از داده های پتروفیزیکیسومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی1393
94دریافت فایل PDF مقالهتخمین توزیع اندازه منافذبااستفاده ازتلفیق داده های فشارموئینه تزریق جیوه MICP و لاگ تشدید مغناطیسی هسته ای NMRاولین همایش ملی نفت و گاز ایران1392
95دریافت فایل PDF مقالهساخت نمودار سرعت موج برشی با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک و استفاده از داده های چاه پیماییاولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی1392
96دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی نمودارهای پتروفیزیکی چاه به روش منطق فازی و تخمین تخلخل از لاگهای مصنوعیاولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت1392
97دریافت فایل PDF مقالهتخمین تخلخل مؤثر و تراوایی به روش منطق فازی در مخزن آسماری،یکی از میادین نفتی خلیج فارساولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت1392
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان سنجی حذف آلاینده های نفتی با استفاده از روشهای اکسایش پیشرفته، مطالعه موردی در منطقه نفتی مسجد سلیماناولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت1392
99دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اختصاصات مخزنی و لیتولوژی سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب ایران با استفاده از مطالعات پتروفیزیکیاولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت1392
100دریافت فایل PDF مقالهتخمین کل محتوای کربن آلی(TOC)با بکارگیری روش ALOG R و شبکه عصبی مصنوعی و ارزیابی ژئوشیمیایی سازند کژدمی در یکی از میادین دشت آباداناولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت1392
101دریافت فایل PDF مقالهیک دیدگاه جدید جهت تعیین گروه‌های سنگی با استفاده از تکنیک آنالیز خوشه‌ای و تخمین آن‌ها از روی نمودارهای پتروفیزیکی توسط تئوری امکان فازیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین1384
102دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتروفیزیکی و زون بندی سازند سروک دریکی ازمیادین نفتی جنوب ایراندومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی1391
103دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی بلوغ حرارتی و بررسی نرخ فرونشست میادین نفتید آغا جاری و پازنان،جنوب غربی ایراندومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی1391
104دریافت فایل PDF مقالهتبخیری ها و نقش آنها در پراکندگی واحدهای جریانی هیدرولیکیدر بخش بالایی سازند سورمه در یکی از میادین نفتی جنوب ایراندومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط1392
105دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و تحلیل رخسارههای الکتریکی سازند عرب توسط روش SOMدومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط1392
106دریافت فایل PDF مقالهسنتز لاگ های پتروفیزیکی برای فواصل فاقد لاگ یا دارای ریختگی با استفاده ازتکنیک شبکه عصبی از طریق اطلاعات چاه های اطراف در میدان نفتی آزادگاندومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط1392
107دریافت فایل PDF مقالهبرآورد نگار ژئو شیمیایی با استفاده از الگوریتم ژنتیک مبتنی بر آنالیز خوشهبندیدومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط1392
108دریافت فایل PDF مقالهتهیه لاگ های خام پتروفیزیکی به وسیله فن آوری الگوریتم ژنتیک در یکی ازمیادین جنوب کشوردومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط1392
109دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدل سه بعدی حجم شیل در تعیین کیفیت مخزنی یکی از میادین نفتی زاگرسسی و یکمین همایش علوم زمین1391
110دریافت فایل PDF مقالهتخمین چگالی شکستگی ها ازنمودارهای پتروفیزیکی با استفاده ازمنطق فازیهشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن1390
111دریافت فایل PDF مقالهتعیین واحدهای جریانی و مدل سازی مخزنی درتوالی پرمو - تریاس میدان گازی پارس جنوبیسی امین گردهمایی علوم زمین1390
112دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت مخزنی سازندهای دالان و کنگان با تلفیق داده های رسوب شناسی و پتروفیزیکیسی امین گردهمایی علوم زمین1390
113دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای خوشه سازی جهت تفکیک الکتروفاسیس های مخزنی سازند آسماری میدان بهرگانسرسی امین گردهمایی علوم زمین1390
114دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش دیاژنز درتوزیع واحدهای مخزنی و غیرمخزنی سازند سروک درمیدان نفتی آب تیمورسی امین گردهمایی علوم زمین1390
115دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های خوشه سازی جهت تفکیک الکتروفاسیس های مخزنی سازند آسماری میدان بهرگانسرشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
116دریافت فایل PDF مقالهفرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن بر روی کیفیت مخزنی سازند آسماری میدان نفتی کوپالاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
117دریافت فایل PDF مقالهفاکتورهای کنترل کنندهی نحوهی گسترش بافتهای مختلف سیمان انیدریت و ارتباط آن با کیفیت مخزنی در سازند آسماری میدان کوپالاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
118دریافت فایل PDF مقالهتعیین رخساره های تراوا با به کارگیری روش های خوشه بندی چند تفکیکی بر پایه گراف و ماشین بردار پشتیباننخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته1391
119دریافت فایل PDF مقالهتعیین رخساره های رسوبی مخزنی با استفاده از سنتز نگارهای مجازی NMRنخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته1391
120دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت مخزنی و زون بندی مخازن نفتی با استفاده از پارامترهای ژئومکانیکی بدست آمده از داده های لاگهاپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
121دریافت فایل PDF مقالهکاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تعیین تراوایی و شعاع گلوگاه تخلخلبیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین1385
122دریافت فایل PDF مقالهنگرشی نوین بر تاثیر فرایند انیدریتی شدن روی شاخص کیفیت مخزنی و واحدهای جریانیبیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین1385
123دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نتایج حاصل از تخمین تراوایی با استفاده از فرمولهای تجربی و تکنیک الگوریتم های ژنتیکبیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین1385
124دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دولومیتیزاسیون انتخابی بر روی کیفیت مخزن آسماری میدان نفتی کرنجچهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست1387
125دریافت فایل PDF مقالهاصول حاکم بر حقوق فردی و اجتماعی شهروندان در شهر الکترونیک و چالش های پیش رواولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک1386
126دریافت فایل PDF مقالهتخمین تراوایی توسط تکنیک منطق فازی در میدان پارس جنوبیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
127دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر انیدریت بر کیفیت مخزنی در مخازن کربناته دالان و کنگانبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
128دریافت فایل PDF مقالهساخت یک مدل ماشین هوشمند مشاوره جهت تخمین محتوای کربن آلی با استفاده از داده های پتروفیزیکیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
129دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های رگرسیون چندگانه و شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد سرعت موج برشی از روی داده های پتروفیزیکیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
130دریافت فایل PDF مقالهمقایسه رو شهای رگرسیون چندگانه و شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد سرعت موج برشی از روی داد ههای پتروفیزیکیسومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست1386
131دریافت فایل PDF مقالهتخمین گونههای سنگی و تراوایی در میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از تکنیک خوشهسازی میان مرکز فازی و مدلسازی فازینهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1384
132دریافت فایل PDF مقالهIntelligent reservoir characterization using fuzzy logic: an example from the Kangan and Fahlian carbonate reservoirs in Southern Iran hydrocarbon Fieldsاولین کنگره مهندسی نفت ایران1385
133دریافت فایل PDF مقالهتخمین شعاع گلوگاه تخلخل در اشباعهای ٢٥ و ٣٥ درصد با استفاده از روشهای آنالیز رگرسیونی چندگانه و شبکههای عصبی مصنوعی در میدان گازی پارس جنوبیدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
134دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نتایج حاصل از تخمین تراوایی با استفاده از روش های تجربی و شبکه های عصبی مصنوعیهشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1383
135دریافت فایل PDF مقالهبازسازی لاگ های پتروفیزیکی با استفاده از تکنیک منطق فازیهشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1383
136دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پارامترهای پتروفیزیکی مخزن با استفاده ازتکنیک منطق فازیکنفرانس مهندسی معدن ایران1383
137دریافت فایل PDF مقالهتخمین تخلخل سنگ مخزن با استفاده از سیستم شبکه های عصبی مصنوعیکنفرانس مهندسی معدن ایران1383

Ali Kadkhodaie Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقاله استفاده از مدل هوش مصنوعی مرکب نظارت شده برای پیشبینی سطح آب زیرزمینیفصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز1395
2دریافت فایل PDF مقالهA Review of Reservoir Rock Typing Methods in Carbonate Reservoirs: Relation between Geological, Seismic, and Reservoir Rock Types فصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز1397
3دریافت فایل PDF مقالهEstimation of Flow Zone Indicator Distribution by Using Seismic Data: A Case Study from a Central Iranian Oilfieldفصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز1392
4دریافت فایل PDF مقالهتعیین گونه های سنگی با استفاده از مفهوم واحدهای جریان هیدرولیکی و بررسی توزیع آن توسط شبیه سازی شاخص متوالی، در مخزن سورمه بالایی (عرب) در یکی از میادین نفتی جنوب ایراندوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1397
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تراکم شکستگی های سطحی و عمقی در میدان مطالعه میدان نفتی بی بی حکیمه با استفاده از سنجش از دور و داده های FMIفصلنامه زمین ساخت1398
6دریافت فایل PDF مقالهزیست پالایی باکتریایی آلودگی های نفتی خاک سطحی محوطه پالایشگاه تبریزفصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1399
7دریافت فایل PDF مقالهالگوی راهبردی اداره امور شورای نگهبان بر اساس گفتمان امامین انقلاب اسلامی <br> dor:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۲۳۴۶۲۱.۱۳۹۹.۱۰.۳۸.۱۲.۲فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی1399
8دریافت فایل PDF مقالهShear wave velocity estimation utilizing statistical and multi-intelligent models from petrophysical data in a mixed carbonate-siliciclastic reservoir, SW Iranفصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز1400
9دریافت فایل PDF مقالهچالش های بازیگران داوری در پرتوی الزامات نظام های تحریمیمجله حقوقی بین المللی1400
10دریافت فایل PDF مقالهفاکتورهای کنترل­کننده گسترش بافت­های مختلف سیمان انیدریت و ارتباط آن با کیفیت مخزنی در مخازن کربناته دالان بالایی و کنگان- میدان پارس جنوبیفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1390
11دریافت فایل PDF مقالهساخت نگار کل کربن آلی (TOC) از داده ­ های چاه­پیمایی به کمک تکنیک الگوریتم­ ژنتیک در میدان نفتی اهوازفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1391
12دریافت فایل PDF مقالهمیکروفاسیس، محیط رسوبی و دیاژنز سازند دالان در چاه شماره X در میدان گازی پارس جنوبیفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1392
13دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ژئوشیمیایی سنگهای منشا نفت در میدان نفتی آغاجاری بر اساس داده های راک ایولفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1393
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی رخساره­های الکتریکی مخزنی در قالب واحدهای جریانی هیدرولیکی در میدان ویچررنج مربوط به حوضه پرت واقع در استرالیای غربیفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1393
15دریافت فایل PDF مقالهتلفیق مطالعات پتروگرافی و رخساره لاگ برای تفسیرکیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سورمه در میدان بلالفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1392
16دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تغییرات میزان های انباشت رسوب بخش بالایی سازند زاکین از طریق بررسی چینه نگاری چرخه ای در چاه های ۲SK-۱ و ۲SKD-۱ میدان گازی سلمانفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1399
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کانی شناسی اولیه اجزای کربناته و ناهمگنی های ناشی از فرایندهای دیاژنزی در توزیع سیستم منافذ و ویژگی های مخزنی، مطالعه موردی از توالی های پرمو - تریاس و ژوراسیک بالایی خلیج فارسفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1396
18دریافت فایل PDF مقالهحوادث ۱۱ سپتامبر و رویکرد نوین آمریکا به نظریه جنگ عادلانهدوفصلنامه حقوق تطبیقی1381
19دریافت فایل PDF مقالهرابطه دانش های گوناگون زبانی و قانوندوفصلنامه حقوق تطبیقی1390
20دریافت فایل PDF مقالهبررسـی مبانـی و ابزارهـای «اقتصاد قانون اساسی» و کاربرد آن در مهندسی قانون اساسیدوفصلنامه حقوق تطبیقی1390
21دریافت فایل PDF مقالهانسانی شدن حقوق محیط زیست در پرتو کرامت انسانیفصلنامه پژوهش حقوق عمومی1399
22دریافت فایل PDF مقالهچالش ارزهای مجازی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با تاکید بر اقدامات و توصیههای کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF)مجله حقوقی بین المللی1399
23دریافت فایل PDF مقالهپیامدهای خوانش دستور گرایانه از حقوق بین المللمجله حقوقی بین المللی1397
24دریافت فایل PDF مقالهبازرسی خطوط انتقال نفت و گاز زیر دریا بوسیله ربات زیرسطحی با بردار رانش متغیر جدید دوفصلنامه مهندسی دریا1395
25دریافت فایل PDF مقالهمشخصات سیالات درگیر موجود در سیمان‌های کلسیتی مخازن نفتی (سازندهای بنگستان و آسماری) میدان کوپال، فروافتادگی دزفول، استان خوزستاندوفصلنامه رخساره های رسوبی1395
26دریافت فایل PDF مقالهنظارت بر مقررات دولتی (اصول 85 و 138 قانون اساسی)فصلنامه دانش حقوق عمومی1391
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختارفصلنامه دانش حقوق عمومی1393
28دریافت فایل PDF مقالهرویه ی شورای نگهبان درخصوص اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانونفصلنامه دانش حقوق عمومی1395
29دریافت فایل PDF مقالهصلاحیت دیوان محاسبات کشور در نظارت مالی بر موسسات عمومی غیردولتی (مطالعه موردی رای هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص نظارت دیوان محاسبات بر حساب های شهرداری ها)فصلنامه دانش حقوق عمومی1398
30دریافت فایل PDF مقالهمبانی نظری عدالت اقتصادی در پرتو کارامدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی1399
31دریافت فایل PDF مقالهاحتیاط در حقوق بین الملل: اصل عرفی یا اصل کلی حقوقفصلنامه پژوهش حقوق عمومی1397
32دریافت فایل PDF مقالهچالشهای حقوقی تعهدات انفرادی و مشترک دول عضو اتحادیه اروپایی در قبال پناهندگان و مهاجرانفصلنامه مطالعات حقوق عمومی1398
33دریافت فایل PDF مقالهA Comparative Study of the Neural Network, Fuzzy Logic, and Nero-fuzzy Systems in Seismic Reservoir Characterization: An Example from Arab (Surmeh) Reservoir as an Iranian Gas Field, Persian Gulf Basinفصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز1396
34دریافت فایل PDF مقالهرویکرد حقوق بین الملل در خصوص تبلیغات خصمانه برای جنگ (پروپاگاندا)فصلنامه مطالعات حقوق عمومی1397
35دریافت فایل PDF مقالهضرورت تفسیر قانون اساسی در پرتو ویژگی های این قانونفصلنامه مطالعات حقوق عمومی1397
36دریافت فایل PDF مقالهاحتیاط؛ اصل عرفی در اتحادیه اروپایی فصلنامه مطالعات حقوق عمومی1396
37دریافت فایل PDF مقالهواکاوی اصل عدم بی تفاوتی در رویکرد اتحادیه آفریقاییفصلنامه مطالعات حقوق عمومی1396
38دریافت فایل PDF مقالهساختار آنالوگ حقوق بین المللفصلنامه مطالعات حقوق عمومی1395
39دریافت فایل PDF مقالهساختار و ماهیت حکومت از منظر غایت و وسیله در پرتو نظریه اعتباریاتفصلنامه مطالعات حقوق عمومی1395
40دریافت فایل PDF مقالهدرآمدی بر تحلیل قهقرایی مارتی کسکنیمی در ارزیابی ساختاری حقوق بین المللفصلنامه مطالعات حقوق عمومی1394
41دریافت فایل PDF مقالهمصونیت دولت و قاعده آمره: استثنای در حال ظهور فصلنامه مطالعات حقوق عمومی1394
42دریافت فایل PDF مقالهتبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویه شورای نگهبانفصلنامه پژوهش حقوق عمومی1391
43دریافت فایل PDF مقالهApplication of Thermal Modelling for Geochemical Characterization of Gadvan Formation, Persian Gulf, Iranمجله بین المللی معدن و مهندسی زمین1393
create: 2 June 2019 - view 1684
Support