آقای دکتر mohamad emami korandeh

Dr. mohamad emami korandeh

دکتری تخصصی مدیریت و رسانه

Researcher ID: (454065)

2
7
2

Teaching Experience

Education

  • دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی University of Tehran1398-تاکنون
  • دکتری تخصصی مدیریت و رسانه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات1394-تاکنون
  • کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه پیام نورتهران1393-تاکنون
  • کارشناسی ارشد تبلیغات و بازاریابی دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران1388-تاکنون
  • کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامشهر1388-تاکنون
  • کارشناسی منهدسی مدیریت پروژه پیام نور تهران مرکزی1386-تاکنون
  • کارشناسی مدیریت امور فرهنگی University of Applied Science1383-تاکنون

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور (معاونت توسعه منابع انسانی) (1395-تاکنون)
  • مجری گوینده و برنامه ساز شازمان صدا و سیما (1381-تاکنون)