آقای دکتر Omid Kargar

Dr. Omid Kargar

دانشجوی دکتری تخصصی

Researcher ID: (454657)

5
1
3
2
3
2

Conference Papers

Books

 • پایان نامه مقایسه بتن معمولی وخودتراکم درفازخمیری وسخت شده - 1398 - Persian

Teaching Experience

 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم (1402-تاکنون )
 • استاد مدعو Jahrom University(1401-تاکنون )

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • دفتر فنی و اجرایی (1401-تاکنون)
 • سابقه تدریس در دستیارآموزشی دانشگاه آزاد جهرم (1402-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • داوری فوتبال درجه 1 آسیا (1400)
 • داوری فوتبال درجه21 آسیا (1398)
 • داوری فوتبال درجه 3 آسیا (1396)

Workshops

 • کارگاه آموزشی انرژی های نانو - دانشگاه آزاد جهرم (1396)
 • آشنایی با اجرای ساختمان های فلزی وبتنی - دانشگاه آزاد جهرم (1395)

Other

 • عضوباشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان