خانم دکتر Mahsa Soheil Shamaee

Dr. Mahsa Soheil Shamaee

استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان

Researcher ID: (466545)

3
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور