خانم دکتر Zeynab Saeidian

Dr. Zeynab Saeidian

استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان

Researcher ID: (459853)

5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور