آقای دکتر Mehran Avakh Keysami

Dr. Mehran Avakh Keysami

عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- دانشیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (473238)

18
9
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers