خانم دکتر Mahnoush Biglari

Dr. Mahnoush Biglari

دانشیار دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (474473)

17
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers