آقای دکتر koroush ostovar sangari

Dr. koroush ostovar sangari

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (476520)

3
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران