حمید شاکری

دکتر حمید شاکری

Researcher ID: (306289)

21
5
5

Conference Papers

Books

  • کتاب 4. روش تحقیق کاربردی در حقوق (انتشارات فرهیختگان - شیراز) - 1396 - Persian
  • کتاب 6. درآمدی بر بنیان های حقوق شهروندی (انتشارات فرهیختگان - شیراز) - 1396 - Persian
  • کتاب 2. حق بر توسعه و امنیت در حقوق بین الملل (انتشارات آوا - تهران) - 1395 - Persian
  • کتاب 3. قانون اساس ایران از مشروطه تاکنون (انتشارات آوا - تهران) - 1395 - Persian
  • کتاب 1. حکمرانی خوب شهری (مطالعه تطبیقی ایران، آمریکا، انگلستان، مصر و ترکیه) (انتشارات شهید مصلی نژاد - جهرم) - 1394 - Persian