آقای دکتر Iraj Yavari

Dr. Iraj Yavari

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، بخش تحقیقات مدیریت منابع، کرمانشاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (481119)

3
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Researchs