مجله حبوبات

Pulse Crops Extension Journal

بر اساس مصوبه جلسه ۱۰۶ شورای انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به تاریخ ۹۶/۰۳/۰۹ با انتشار مجله ترویجی کشاورزی حبوبات مورد درخواست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان موافقت شد. این مجله بر اساس مجوز شماره ۹۶/۲۲۷۲۲۵ مورخ ۹۶/۷/۲۶ کمیسیون انتشارات دولتی و مجوز شماره ۱۱۶۵۳/۲۲۱ مورخ ۹۶/۰۳/۲۲ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی جهت انتشار تایید شده است. مخاطبان اصلی مجله ترویجی کشاورزی حبوبات ؛ بهره‌برداران، مروجان، دانشجویان و کارشناسان کشاورزی است که به زبان ساده و عاری از اصطلاحات علمی پیچیده و با سیمای ترویجی منتشر می‌شود. در مقالات این مجله سعی می شود پیام آموزشی به شکل مناسب و گویا بیان ‌گردد.

این مجله پذیرای مقالات ترویجی و با موضوع انتقال یافته‌ها و نتایج پژوهش‌های حبوبات در زمینه‌‌های ذیل است :

معرفی محصول‌ها و فرآورده‌های جدید حبوبات؛
معرفی ارقام‌ و نژادهای جدید؛
معرفی روشهای جدید و کارآمد کاشت، داشت و برداشت حبوبات ‌صورت گویا و کاربردی؛
معرفی راهکارهای علمی و فنی جدید برای افزایش تولید حبوبات ؛
ارایه راهکارهای علمی و فنی برای کاهش هزینههای تولید حبوبات؛
ارایه راهکارهای کاربردی مدیریت آفات و بیماری‌ها و روش های تشخیص و کنترل بیماری حبوبات؛
ارایه راهکارهای کاربردی مدیریت تغذیه حبوبات (کود شیمیایی، زیستی و آلی) و حفظ خاک؛
ارائه روش‌های کاربردی با کارایی بالا و مکانیزاسیون در فرایند تولید حبوبات؛
ارایه راهکارهای علمی و فنی برای کاهش تلفات، ضایعات و پسماندها و افزایش ماندگاری محصول؛
تحلیل، بررسی و نﻘد فنی مشکلات و موانع فرا رو در زمینه موضوع مجله